ئهم ئۆفهرهش تایبهتهبهخاوهن كۆمپانیای گهشت و گوزار!

ئهگهر تۆ خاوهنی لهم جۆرهكارهنیت. ئازادیت لهوهی شهیری بكهیت بۆ هاوڕێكهت یان كهسێكت كهخاوهنی كۆمپانیای گهشت و گوزاره‌.

دهزانین كهههموو كۆمپانیایهكی گهشت و گوزار پێوستی به٣ بابهتی سهرهكی چاپهمهنی ههیه

١تیكت ههڵگر:

٢فلایهر:

٣كارتی كار یان بزنس كارت:

دوای حساباتێكی زۆر بۆمان دهركهوت ئهگهر ئهم ٣ بابهتهبهیهكهوهلهیهك كاتدا چاپ بكهین ئهوا لهكۆی گشتیدا $٢٧٠ ئهگهڕێتهوهبۆت.

نرخی ئاسایی ئهم ٣ بابهتهئهگهر بهجیا جیا چاپی بكهیت بهم شێوهیهیه

٥٠٠٠ كارتی كار = $٢٠٠

١٠٠٠ چاكهتی تیكت = $٤٢٠

٣٠٠٠ فلایهر = $٣٣٠

كۆی گشتی دهكاته‌ = $٩٥٠

تۆ تهنها به‌ $٦٨٠ دهبیتهخاوهنی ئهم ٣ بابهته، ئهگهر بهیهكهوه‌‌ چاپی بكهیت.

لهبیرت نهچێت كاتێك ئهم ٣ بابهتهبهیهكهوهئۆردهر ئهكهیت، دیزاینێكی زۆر جوان و تایبهتت بۆ ئهكرێت كهههمووی یهك روخساری دهبێت.

ههمیشه ئهم كارانهكهبهجیا دهكرێت لهچهند كاتێكی جیاوازدا و لهچهند شوێنێكی جیادا، دیزاینهكان ههر یهكهو لهئاوازێكن زۆر دورن لهیهكهوه‌‌. زۆر كهس نایناسێتهوه  كهدیزیانیهامان كۆمپانیایه‌.

بۆ زیانیاری زیاتر په‌یوه‌ندیمان پێوه‌ بكه‌ به‌م شێوازانه‌ی لای خواره‌وه‌.

نامه‌ی فه‌یسبوك

ئیمه‌یل: sales@mahwy.com

سلێمانی – شه‌قامی سالم – به‌رامبه‌ر مه‌ڵبه‌ندی ڕێكخستنی یه‌ك  ( ٠٧٧٠٧٧٢٨٠٠٨)

هه‌ولێر – شه‌قامی ١٠٠ مه‌تری – ته‌نیشت به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی نشینگه‌ ( ٠٧٧٠٧٧٢٧٠٠٧)