ئهگهر خاوهن كۆمپانیای گهشت و گوزاریت!

ئهم ئۆفهرهتهیبهت بهتۆیه‌ ….

بهپهێی ئهزموونمان لهم چهند ساڵهدا، دهزانین كهههموو كۆمپانیایهكی گهشت و گوزار پێوستی به٣ بابهتی سهرهكی چاپهمهنی ههیه

١تیكت ههڵگر:

٢برۆشور:

٣كارتی كار یان بزنس كارت:

حساباتێكمان كرد ئهگهر ئهم ٣ بابهتهبهیهكهوهلهیهك كاتدا چاپ بكهن ئهوا لهكۆی گشتیدا $٢٨٠ ئهگهڕێتهوهبۆت.

نرخی ئاسایی ئهم ٣ بابهتهئهگهر بهجیا جیا چاپی بكهیت بهم شێوهیهیه

٥٠٠٠ كارتی كار = $٢٠٠

١٠٠٠ چاكهتی تیكت = $٤٢٠

١٠٠٠ برۆشور = $٣٥٠

كۆی گشتی دهكاته‌ = $٩٧٠

تۆ تهنها به‌ $٦٩٠ دهبیتهخاوهنی ئهم ٣ بابهته، ئهگهر بهیهكهوه‌‌ چاپی بكهیت.

لهبیرت نهچێت كاتێك ئهم ٣ بابهتهبهیهكهوهئۆردهر ئهكهیت، دیزاینێكی زۆر جوان و تایبهتت بۆ ئهكرێت كهههمووی یهك روخساری دهبێت.

ههمیشه ئهم كارانهكهبهجیا دهكرێت لهچهند كاتێكی جیاوازدا و لهچهند شوێنێكی جیادا، دیزاینهكان ههر یهكهو لهئاوازێكن زۆر دورن لهیهكهوه‌‌. زۆر كهس نایناسێتهوه  كهدیزیانیهامان كۆمپانیایه‌.

بۆ زیانیاری زیاتر په‌یوه‌ندیمان پێوه‌ بكه‌ به‌م شێوازانه‌ی لای خواره‌وه‌.

نامه‌ی فه‌یسبوك

ئیمه‌یل: sales@mahwy.com

سلێمانی – شه‌قامی سالم – به‌رامبه‌ر مه‌ڵبه‌ندی ڕێكخستنی یه‌ك ( ٠٧٧٠٧٧٢٨٠٠٨)

هه‌ولێر – شه‌قامی ١٠٠ مه‌تری – ته‌نیشت به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی نشینگه‌ ( ٠٧٧٠٧٧٢٧٠٠٧)